Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

 

Prezentare generala.

Piaţa muncii a suferit schimbări puternice în ultimul deceniu. Modificările apărute au creat nevoia unei noi institutii. Una modernă, flexibilă cu capacitatea de a răspunde acestor provocări.

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, ca instituţie publică de interes naţional, organizează şi coordonează la nivel naţional activitatea de ocupare a forţei de muncă precum şi de protecţie socială a persoanelor neîncadrate în muncă cu aplicarea politicilor şi strategiilor de ocupare elaborate de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.

Deşi este o instituţie tânără, ANOFM s-a impus deja ca lider al pieţei serviciilor de ocupare din România, atât prin abordarea felexibilă şi modernă a problematicii şomajului, cât şi prin calitatea serviciilor sale.

A.N.O.F.M. împreună cu cele 41 de agenţii judeţene, cu Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti, si cele 6 centre regionale de formare profesională a adulţilor, continuă să răspundă cu succes schimbărilor existente pe piaţa muncii din România, principalul obiectiv fiind creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi, implicit, scăderea ratei şomajului. O abordare activă a pieţei muncii este singura cale eficientă de a răspunde nevoilor momentului.

În ceea ce priveşte calitatea serviciilor oferite tuturor persoanelor care se adresează agentiei, ANOFM şi­-a perfecţionat constant relaţia cu publicul, obţinînd în acest sens Certificatul SR EN ISO 9001:2001.

Prin Legea nr. 145/1998, a fost reglementată înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, şi-a început în mod efectiv activitatea la data de 1 ianuarie 1999. Prin Ordonanţa de Urgentă nr. 294/2000 a fost modificată şi completată Legea nr. 145/1998, noua denumire a instituţiei fiind Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Pentru organizarea şi coordonarea activităţilor specifice la nivel judeţean şi la nivelul municipiului Bucureşti, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă are în subordine agenţii constituite la nivel judeţean cat şi la nivelul municipiului Bucureşti, unităţi cu personalitate juridică. Agenţiile judeţene pot înfiinţa subunităţi de furnizare a serviciilor de ocupare a forţei de muncă.

Începând cu 22 mai 2006 a intrat în vigoare Legea nr.202 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, abrogând Legea nr.145/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea A.N.O.F.M.

Agentiile pentru ocuparea fortei de munca sunt organizate si functioneaza potrivit Legii nr.202/2006, modificata prin OUG nr. 84/2006, Statutului ANOFM aprobat prin H.G. nr.1610/2006, pe baza regulamentului-cadru de organizare si functionare precum si a structurilor organizatorice aprobate de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.

Numarul functiilor de conducere reprezinta 15% din numarul total al functiilor publice din cadrul agentiei pentru ocuparea fortei de munca conform prevederilor art. 91, punct.4, alin. (2) din Legea nr. 188/1999 cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă  Teleorman

 

Obiectivul prioritar al Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Teleorman a fost si este cresterea gradului de ocupare a populatiei active, si implicit, diminuarea corespunzatoare a somajului, de echilibrare a raportului dintre cererea si oferta de pe piata fortei de munca.

 

  Obiective principale:

 

*      Aplicarea strategiilor guvernamentale in domeniul ocuparii si formarii profesionale;

*      Indeplinirea sarcinilor din Programul national de ocupare a fortei de munca si din Planul national de formare profesionala, ce revin A.J.O.F.M. Teleorman, cuantificate prin indicatorii de performanta manageriala;

*      Aplicarea masurilor de stimulare a ocuparii fortei de munca conform indicatorilor de performanta din contracul angajament incheiat cu A.N.O.F.M. care se concretizeaza prin:

o   Ocuparea locurilor de munca conform programului de ocupare pentru anul 2015;

o   Crearea de noi locuri de munca prin acordarea de credite cu dobanda avantajoasa din bugetul asigurarilor pentru somaj ;

o   Calificarea/recalificarea in vederea angajarii;

o   Stimularea angajatorilor in vederea incadrarii de absolventi ai institutiilor de invatamant din promotia curenta;

o   Masuri active de combatere a somajului.

 

Obiectivele urmarite:

 

*      Reducerea somajului;

*      Cresterea gradului de ocupare a fortei de munca ;

*      Cresterea eficientei si ponderii masurilor active.

 

Principalele masuri active:

 

a.       Masuri pentru stimularea ocuparii fortei de munca :

§  Cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca;

§  Stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor si crearea de noi locuri de munca

b.      Organizarea burselor de locuri de munca

 

Prezentare generala.

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Teleorman asigură implementarea la nivel judeţean a măsurilor de prevenire a şomajului, protecţia socială a persoanelor neîncadrate în muncă, organizează şi coordonează activitatea de ocupare şi de formare profesională a forţei de muncă.

Pentru îndeplinirea atribuţiilor, agenţia cooperează cu autorităţile administraţiei publice locale, cu organizaţiile guvernamentale, cu societatea civilă, cu furnizori de ocupare din domeniul privat, precum şi cu parteneri sociali.

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Teleorman asigura, fara plata, pentru persoanele fizice sau juridice interesate, in conditiile legii, servicii pentru ocuparea fortei de munca:

 a) Servicii pentru persoane fizice:    

·         informarea, orientarea si consilierea profesionala a persoanelor neincadrate in munca precum si a altor persoane, in vederea gasirii unui loc de munca;

·         medierea intre cererea si oferta pe piata muncii;

·         calificarea si recalificarea persoanelor neincadrate in munca;

·         cofinantarea programelor de formare profesionala a personalului propriu;

·         stabilirea si plata, potrivit legii, a drepturilor de protectie sociala a persoanelor neincadrate in munca si a altor categorii socio-profesionale;

·         alte servicii specifice;

b) Servicii pentru persoanele juridice:

*      medierea intre cererea si oferta pe piata muncii;

·         selectionarea candidatilor pentru ocuparea locurilor de munca;

·         aplicarea masurilor de stimulare pentru crearea de noi locuri de munca;

·         consilierea pentru crearea de intreprinderi mici si mijlocii;

·         stimularea angajarii absolventilor si a altor categorii de persoane, in conditiile legii;

·         alte servicii specifice.

 

Directorul executiv are in subordine, urmatoarele compartimente:

                 - Compartimentul Audit Intern;
                 - Compartiment Control Financiar Propriu;
                 - Compartimentul Resurse Umane si Salarizare;
                 - Compartimentul de munca in strainatate (EURES);
                 - Compartimentul Juridic, Relatii cu Publicul, Comunicare si Secretariatul Consiliului Consultativ;
                 - Compartimentul Monitorizare Proiecte Finantate din FSE;
                 - Agentii locale.

Directorul executiv adjunct are in subordine, urmatoarele servicii:

SERVICIUL BUGET

- Achizitii publice, administrativ si protectia muncii;

- Contabilitate;

- Finantare si executie bugetara;

- Fond garantare a creantelor bugetare.

 

SERVICIUL MANAGEMENTUL PIETEI MUNCII, FORMARE PROFESIONALA, INFORMATICA SI CONTROL MASURI ACTIVE

-          Formare profesionala;

-          Statistica si programe de ocupare;

-          Relatii cu angajatorii;

-          Control masuri active.

Consiliul Consultativ

Consiliul Consultativ asigura realizarea dialogului social privind ocuparea fortei de munca la nivel judetean si este format din 15 membri, reprezentanti  ai autoritatilor publice locale, organizatii sindicale si patronale si asigura realizarea dialogului social privind ocuparea fortei de munca  la nivel judetean.

Hotararile Consiliului Consultativ au caracter consultativ si se adopta cu 2/3 din numarul membrilor prezenti, cu conditia ca fiecare parte (autoritatea publica, organizatiile sindicale, organizatiile patronale) sa fie reprezentata.

Mandatul membrilor Consiliului Consultativ are durata de 4 ani. Acest mandat poate fi reinnoit sau poate inceta la cererea motivata a organizatiilor care l-au desemnat.

In cazul vacantarii locurilor din consiliul consultativ ca vor fi numiti noi membri pana la incheierea mandatului initial, in termen de 30 de zile calendaristice.

Consiliul isi desfasoara lucrarile daca sunt prezenti un numar de 11 membrii.

Hotararile Consiliului Consultativ au caracter consultativ si se adopta cu 2/3 din numarul membrilor prezenti, cu conditia ca fiecare parte (autoritatea publica, organizatiile sindicale, organizatiile patronale) sa fie reprezentata.